Θα γλιτώσει την κατεδάφιση η προβλήτα της Παραλίας;

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ  ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Το δρόμο της νομιμοποίησης και όχι της κατεδάφισης ενδέχεται να πάρει το πρόβλημα με την προβλήτα της Παραλίας, το οποίο χρονίζει και κορυφώθηκε ύστερα από την πρόσφατη απόφαση για την κατεδάφισή της. Η απόφαση αυτή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης έχει προκαλέσει την αναστάτωση τόσο των κατοίκων όσο και φορέων της Παραλίας και της Πιερίας, καθώς ένα σήμα κατατεθέν, σημείο αναφοράς και πόλος έλξης της περιοχής και  θα χαθεί.

Λύση στο θέμα μπορεί να δώσει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας που αφορά και τις λιμενικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια, με θέμα «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί πολύ σύντομα, αφορά προβλήματα λιμανιών με εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται και έργα συντήρησης σε υφιστάμενες υποδομές με έγκριση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Αναλυτικά, και όσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση της προβλήτας Παραλίας, στο αρχικό άρθρο 67 του νομοσχεδίου «Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών», προβλέπονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 67 – Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών

1. Υφιστάμενα λιμενικά έργα σε λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής ή τοπικής σημασίας, και μείζονος ενδιαφέροντος, μη νομίμως εκτελεσθέντα έως την 29-04-2013, από φορείς του Δημοσίου, τα οποία έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί στο εγκεκριμένο από την Ε.Σ.Α.Λ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) ή το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), θεωρούνται νόμιμα από την έκδοση σχετικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατόπιν αίτησης του φορέα διαχείρισης λιμένα, η οποία συνοδεύεται από: α) τεχνική περιγραφή του προς νομιμοποίηση έργου β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου και δ) τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους για τα προαναφερθέντα προγράμματα (Master Plan, Π.Ε.Α.Λ.).
2. Στις περιπτώσεις που από την κείμενη νομοθεσία δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) ή του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), τα έργα της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται νόμιμα από την έκδοση σχετικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά (α), (β), (γ) της προηγούμενης παραγράφου καθώς και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους των έργων. Η διαδικασία νομιμοποίησης δεν κωλύεται από την μη ύπαρξη οριοθετημένων ζωνών αιγιαλού, παραλίας, χερσαίας ή εξομοιούμενης με λιμένα μέχρι την 01/01/2020, οπότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού τους.
3. Η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης των έργων των παραγράφων 1 και 2, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, ανάλογα με τη κατάταξη του λιμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 όπως ισχύει.
4. Εκκρεμείς διαδικασίες νομιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 δύνανται να ανασταλούν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και να υπαχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές πράξεις επιβολής ή ταμειακής βεβαίωσης θεωρούνται αυτοδικαίως ανακληθείσες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Είναι δυνατή κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης σε υφιστάμενα έργα της παρ.1 και 2, η εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης και επισκευής προς αποτροπή άμεσου κινδύνου υπό την επίβλεψη αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης της οικείας Λιμενικής Αρχής και έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δεν απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
6. Η νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ανεξάρτητα από την κατάταξη του λιμένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013 (Α΄174) όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Οι φορείς διαχείρισης Λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (master-plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την σύνταξή της εντός δύο (02) ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

Επιστολές αντιπεριφερειάρχη και προέδρου Επιμελητηρίου

Για το θέμα της προβλήτας επιστολές προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, Αυτοτελές Γραφείο Πιερίας απέστειλαν η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας Χατζηχριστοδούλου. Και οι δύο ζητούν την ανάκληση της απόφασης κατεδάφισης της προβλήτας της Παραλίας τονίζοντας πως αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς της περιοχής αλλά και ιστορικό, πολιτιστικό και κοινωνικό σύμβολο της Πιερίας. Επίσης, την έντονη διαμαρτυρία τους για την εντολή κατεδάφισης της προβλήτας εντός 30 ημερών εκφράζουν από κοινού η Ένωση Ξενοδόχων Παραλίας, ο Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων Παραλίας και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Παραλίας

Το ακριβές περιεχόμενο των δύο επιστολών και της διαμαρτυρίας είναι το ακόλουθο:

Η επιστολή της αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

«Σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο που βιώνουμε τα τελευταία έτη, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, οι συνέπειες εκτός από τις άμεσα οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, ερχόμαστε αντιμέτωποι και με άλλες παράπλευρες, οι οποίες πολλές φορές εκ πρώτης όψεως εμφανίζονται πιο υποβαθμισμένες από ότι είναι στην πραγματικότητα.

Ο λόγος της έγγραφης αυτής επικοινωνίας μας, είναι η αντιμετώπιση μιας παράπλευρης απώλειας, που έχει σχέση με την κατεδάφιση της προβλήτας στην Παραλία Κατερίνης, η οποία είναι σήμα κατατεθέν της περιοχής από τον περασμένο αιώνα.

Φωτογράφοι, ζωγράφοι και πλήθος καλλιτεχνών απαθανάτισαν διαχρονικά την ανάπτυξη της περιοχής με κεντρικό σημείο αναφοράς τη συγκεκριμένη προβλήτα, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής συνδέθηκαν μαζί της συναισθηματικά όχι μόνο με σημαντικά γεγονότα της ζωής τους αλλά και με την καθημερινότητά τους.

Μπορεί, η ομολογουμένως καθυστερημένη διαπίστωση, ότι δεν πληροί όλες τις διατάξεις (πολεοδομικές, ιδιοκτησίας, κλπ) δε σημαίνει απαραίτητα να προβούμε στην απομάκρυνση ενός ιστορικού, πολιτιστικού και κοινωνικού συμβόλου της Πιερίας.

Σημείο αναφοράς και για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ρίψη του Σταυρού κατά την ημέρα των Θεοφανίων, αφού βρίσκεται δίπλα στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής.

Είμαστε υπέρμαχοι για τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και πιστεύουμε ότι η Πολιτεία μπορεί και πρέπει να προβάλει το κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπό της χωρίς να περιορίζεται στον ψυχρό και απρόσωπο κρατικό μηχανισμό, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό και την παιδεία του πολιτισμού σε μια ευνομούμενη κοινωνία των πολιτών.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε να γίνουν οι απαιτούμενες σύννομες ενέργειες – παρεμβάσεις ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτο το σύμβολο της περιοχής, εξωραΐζοντας και νομιμοποιώντας (κατά παρέκκλιση) τη συγκεκριμένη προβλήτα».

Η επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου

«Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πιερίας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του στην απόφαση κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης των κατασκευών (εξέδρα στην Παραλία Κατερίνης).

Η προβλήτα της Παραλίας αποτέλεσε την πρώτη ιχθυόσκαλα της περιοχής, ένα σημείο αναφοράς της εξέλιξης της τοπικής οικονομίας αλλά και της κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής.

Γενιές ολόκληρες έχουν μεγαλώσει, έχουν παίξει, έχουν δουλέψει, σε αυτήν την προβλήτα αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο του Θερμαϊκού. Σημείο αναφοράς των κατοίκων της Παραλίας και της Κατερίνης, αλλά και χιλιάδων επισκεπτών.

Κανείς πολίτης του τόπου μας δεν μπορεί να διανοηθεί ότι η προβλήτα της Παραλίας θα κατεδαφιστεί επειδή δεν έχει άδεια κατασκευής, όταν βρίσκεται εκεί πάνω από εβδομήντα χρόνια.

Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η γραφειοκρατία της χώρας, η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να συνεργαστούν εποικοδομητικά, για να βρεθεί μια λύση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις νομιμοποίησής της και αποκατάστασής της και σε καμία περίπτωση η κατεδάφισή της.

Είναι ο κατάλληλος χώρος όπου θα μπορούσε να αναδειχθεί και να παρουσιαστεί η εξέλιξη της οικονομίας και της ιστορίας της περιοχής.

Η ανακατασκευή, ο φωτισμός και ο καλλωπισμός της προβλήτας, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ασφαλή πόλο προσέλκυσης επισκεπτών και τόπο πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Ευελπιστώντας στην επανεξέταση της απόφασή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας τόσο για την αξιοποίηση της προβλήτας όσο και της ευρύτερης περιοχής».

Η διαμαρτυρία των φορέων της Παραλίας

«Οι Σύλλογοι της Παραλίας
- Ένωση Ξενοδόχων Παραλίας
- Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Παραλίας
- Σύλλογος Επαγγελματιών Παραλίας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα, διότι ενώ γνωρίζαμε ότι θέμα της αποκατάστασης και επισκευής της προβλήτας στην πλατεία της Παραλίας, τείνει προς τελική διευθέτηση με την ψήφιση του Νομοσχεδίου για τη νομιμοποίηση ανάλογων κατασκευών και παραχώρησή τους στους κατά τόπους Δήμους, ξαφνικά πληροφορηθήκαμε από τα μέσα και προς έκπληξη όλων, ότι η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ζήτησε από το Λιμενικό Ταμείο την εντός 30 ημερών κατεδάφιση της.
Η προβλήτα αποτελεί το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής στην Παραλία και ενώ τόσα χρόνια αναμέναμε μια ουσιαστική πρόταση ανάπλασης της,  με στόχο να λειτουργήσει σα μαγνήτης προσέλκυσης επισκεπτών στην Παραλία, ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το χειρότερο δυνατό σενάριο.
Πέρα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ των υπηρεσιών, εμείς σαν κάτοικοι, επαγγελματίες και επενδυτές στην Παραλία Κατερίνης ζητούμε την επίσπευση της ψήφισης του Νομοσχεδίου, την παραχώρηση της στο Δήμο Κατερίνης και την άμεση αποκατάσταση της προβλήτας, την αντιμετώπιση της διάβρωσης της παρακείμενης ακτής  και τη συνολική  ανάδειξη του κέντρου της Παραλίας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14 Φεβρουάριος 2018, 13.26
---lr------ Τα κινητά τηλέφωνα συμπληρώνουν το πάζλ της πολύκροτης υπόθεσης για την Ειρήνη Λαγούδη. Οι τελευταίες νύχτες και η άγνωστη εξομολόγηση της...
14 Φεβρουάριος 2018, 13.25
-l-r-----------pics-vid Με ελληνικές σημαίες στα χέρια κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ζητούν από τον Γιάννη Μπουτάρη να παραιτηθεί. Οργή για τις τελευταίες δηλώσεις που...
14 Φεβρουάριος 2018, 13.23
2018-02-14-11-24-51 Καιρός - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ - Έρχεται σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους - Πού...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ