80.000 θέσεις ξενοδοχοϋπαλλήλων επιδοτεί ο ΟΑΕΔ

upialliloibΔύο προγράμματα του ΟΑΕΔ τρέχουν αυτή  την περίοδο, τα οποία αφορούν συνολικά  80.000 υπαλλήλους ξενοδοχείων. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τις επιχειρήσεις είτε για να διατηρήσουν το προσωπικό τους είτε για να το επαναπροσλάβουν. Το ποσόν της επιχορήγησης και οι προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές ανακοινώσεις

Πρόγραμμα διατήρησης
10.000 εργαζομένων
Εως και τις 14 Σεπτεμβρίου θα υποβάλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Το πρόγραμμα, ύψους 18.620.000 ευρώ, αφορά στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγήσει μέρος των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων ώστε οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει:
- Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ.
- Να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
- Να μην έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 1-1-2010 έως 30-4-2010.
Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας από 1-1-2010 έως 30-4-2010 εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον αντικαταστήσουν τουλάχιστον το 20% των απολυθέντων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής.
Ομοίως εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας μετά τις 30-4-2010 εφόσον το αντικαταστήσουν εντός 30 ημερών από την αίτηση υπαγωγής. Ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεχούς λειτουργίας που διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες (ξενοδοχειακές- μαρίνες- spaγκολφ κ.λπ.) μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε μονάδα επιθυμεί, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου του 2008.
Ωφελούμενοι του
προγράμματος είναι:
α) Ξενοδοχοϋπάλληλοι που ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
β) Ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους έως τη λήξη του προγράμματος.
Στο πρόγραμμα δεν θα προσμετρώνται στον αριθμό προσωπικού και δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση οι πρακτικά ασκούμενοι, π.χ. των ΑΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται στο 40% επί των εργοδοτικών εισφορών για κάθε μήνα για ένα έτος συνολικά και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ- ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, εκτός των περιπτώσεων μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας που θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας ή η αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο.
Επαναπρόσληψη 70.000
Πρόγραμμα επαναπρόσληψης 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας θέτει σε ισχύ ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν ήδη να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www. oaed.gr. Ο ΟΑΕΔ προχώρησε με το νέο αυτό πρόγραμμα στην τροποποίηση του προηγούμενου που αφορούσε τη «διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις». Η πρώτη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε την άνοιξη του 2010 και ωφελήθηκαν επιχειρήσεις που στο τέλος Απριλίου και στο τέλος Μαΐου επαναπροσέλαβαν (με το ίδιο καθεστώς και στην ίδια μονάδα εντός της επιχείρησης) τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν αντίστοιχα το 2009. Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχικής και συνεχούς λειτουργίας καθώς και των νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας, α) για τα χρονικά διαστήματα Απρίλιος και Μάιος 2010 και Μάιος 2010 έχει οριστεί η 31η Αυγούστου 2010 και β) για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2010 έχει οριστεί η 30ή Νοεμβρίου 2010.
Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν
να υπαχθούν:
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ και οι οποίες τόσο στις 30.4.2010 όσο και στις 31.5.2010 απασχολούσαν και επαναπροσέλαβαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν αντίστοιχα στις 30.4.2009 και 31.5.2009 και με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Σε περιοχές όπου οι καταληκτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης που προβλέπονται από την κλαδική και τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις είναι πρότερες της 31ης Μαΐου, θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εποχικά απασχολούμενων που υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν ύστερα από αυτές τις ημερομηνίες επιχειρήσεις που στις 31.10.2010 απασχολούν και επαναπροσλαμβάνουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης που προβλέπονται από την κλαδική και τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου του 2008. Επιχειρήσεις που διατηρούν σε λειτουργία περισσότερες μονάδες  μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε μονάδα αλλά μόνον για το προσωπικό που απασχολούσαν στη μονάδα αυτή το προηγούμενο έτος. Η επιχορήγηση για κάθε υπάλληλο υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για κάθε μήνα (για συνολικό διάστημα μέχρι 2 μήνες).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ