Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 6/μηνη συνεργασία με ιατρούς ειδικοτήτων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 182, παράγραφος 14 του Νόμου 4261/2014  (ΦΕΚ 107/5-5-2014/τεύχος .Α)

2. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.43954/26-4-2012 (Α_Α Β496Θ-ΝCΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας

   και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4. Την αριθ. 6/27.5.2014 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

7. Την αριθ. πρωτ. 14743/20.6.2014 έγκριση της 3ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για τις κατωτέρω θέσεις:

1.Δύο  ιατρών ειδικότητας  Οφθαλμολογίας

2.Δύο ιατρών ειδικότητας   ΩΡΛ

3.Ενός ιατρού ειδικότητας  Νεφρολογίας

4.Ενός ιατρού ειδικότητας  Μαιευτικής - Γυναικολογίας

5.Ενός ιατρού ειδικότητας  Καρδιολογίας

6.Ενός ιατρού ειδικότητας  Ιατρικής Βιοπαθολογίας

7.Ενός ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας

Κριτήρια Επιλογής

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

α Απαιτούμενα  προσόντα (ανά θέση )

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τη θέση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που

συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Πιερίας

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου,

β) Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας

γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

1.Έλληνες πολίτες.

2.Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της

θέσης που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

5.Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη ΔΟ.Υ. ως επιτηδευματίες.

6.Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο

από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση 6ο χιλιόμετρο Κατερίνης-Αρωνά  Τ.Κ.  6Ο1 00 Κατερίνη, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας

ε. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.

στ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

ζ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

η. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από Τρίτη   5.8.2014 μέχρι και Δευτέρα   11.8.2014

Ημερομηνία συνέντευξης Δευτέρα  18.8.2014. (ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα διαλέξεων)

Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με

συντελεστές:

70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα

10% εντοπιότητα

20% προσωπική συνέντευξη

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Νοσοκομείο καταρτίζει και αναρτά πίνακα σειράς

κατάταξης των υποψηφίων.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της

ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Νοσοκομείου

Κατερίνης.

Η ένταση εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί για την προσωπική συνέντευξη η οποία

αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος τριών ημερών.

 

 

 

                                                                                           Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

 

                                                                                                 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ