ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ!!!!!!!!!!! Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για 38.000 ανέργους

Το νέο πρόγραμμα voucher για νέους από 25 μέχρι 29 ετών ξεκινάει! Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη. Επικοινωνήστε σήμερα με το ΚΕΚ Θαλής για ολοκληρωμένες πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν την ορθή υποβολή της αίτησης σας, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιλογής σας!

 Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 75 Κατερίνη.

Τηλέφωνα: 2351045970- 2351079490.

Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Ιστοσελίδα: www.kek-thalis.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.


Πρόγραμμα  κατάρτισης:

Περιλαμβάνει:  ι)  το  θεωρητικό  μέρος  της  συνεχιζόμενης

επαγγελματικής  κατάρτισης  των  ωφελουμένων  σε  οριζόντιες  δεξιότητες,  το  οποίο θα  είναι  διάρκειας  100  ωρών  και  ιι)  την  πρακτική  άσκηση  των  ωφελουμένων,  η  οποία  θα  είναι  συνολικής  διάρκειας  420  ωρών  και  δεν  θα  υπερβαίνει  τους  6  μήνες  καθώς  και  τις  υπηρεσίες  συμβουλευτικής  υποστήριξης  και καθοδήγησης  των  ωφελουμένων  πριν  και  κατά  την  διάρκεια  της  πρακτικής  άσκησης. 

 Ποιες θα είναι οι αμοιβές που θα λάβουν οι άνεργοι
Εκπαιδευτικό Επίδομα
Κάθε καταρτιζόμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρίας και το επίδομα πρακτικής άσκησης:
Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί και τα έξοδα μετακίνησης) ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 600€ (100 ώρες X 6 €/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1930€ (830€ αντιστοιχούν στην α' φάση και 1.100€ αντιστοιχούν στη β' φάση), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2530€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι δευτεροβά9μιας/μεταδευτεροβά9μιας εκπαίδευσης»:
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί και τα έξοδα μετακίνησης) ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 600€ (100 ώρες X 6 €/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1680€ (720€ αντιστοιχούν στην α'φάση και 960€ αντιστοιχούν στη β'φάση), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2280€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

 Δικαιολογητικά

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

  1. Την Αίτηση Συμμετοχής του.
  2. Τα  δικαιολογητικά  για  την  τεκμηρίωση  των  στοιχείων  που  δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.

 Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

•    Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  πτυχίου  ανώτατης  εκπαίδευσης  της  Ελλάδας  ή του  εξωτερικού  αναγνωρισμένο  από  το  ΔΟΑΤΑΠ,  αντίγραφο  βεβαίωσης  περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.

•    Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  Εκκαθαριστικού  της  Εφορίας  ατομικό  ή  οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

•    Κάρτα ανεργίας σε ισχύ  κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης.

•    Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 

•    Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Β.  για  την  ομάδα  ωφελουμένων  «Απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης»:

•    Επικυρωμένο  αντίγραφο  απολυτηρίου  Λυκείου  ή/και  πτυχίου  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

•    Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  Εκκαθαριστικού  της  Εφορίας  ατομικό  ή  οικογενειακό  του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

•    Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 

•    Κάρτα ανεργίας σε ισχύ  κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης 

•    Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

 Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ        

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός:

 40 μόρια)

0-6 μήνες

1 μόριο για κάθε

πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα

ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια

7-12 μήνες

6 μόρια + 1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας

με μέγιστο τα 15 μόρια

13 μήνες και άνω

15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατοτρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 40 μόρια

2

Ετήσιο φορολογητέο  Εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

(οικ. Έτος 2014)

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

0-12000€

Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό

τύπο: ( 30-Ε/800 )

Όπου Ε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

12001-18.000 €

Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό

τύπο: ( 18000-Ε)/400

Όπου Ε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

18.001€ και άνω

0

3

Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής

εισόδου στην αγορά εργασίας

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

20

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ