Προκήρυξη για 500 Eιδικούς Φρουρούς μέσα στο καλοκαίρι O διαγωνισμός απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου

assets_LARGE_t_420_88349

Προκήρυξη για την πρόσληψη 500 ειδικών φρουρών αναμένεται να εκδώσει εντός του Ιουνίου το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ανάψει ήδη το πράσινο φως για την πρόσληψη των ειδικών φρουρών. Για τον σκοπό αυτό κατατέθηκε για επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο προεδρικού διατάγματος με το οποίο αυξάνονται κατά 500 οι οργανικές θέσεις των ειδικών φρουρών.
Η σχετική προκήρυξη βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, ώστε η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να αρχίσει εντός του μήνα. Ηδη για το έτος 2010 η δαπάνη για τους ειδικούς φρουρούς ανέρχεται σε 4.050.000 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό θα έχουν οι έλληνες πολίτες (άνδρες, γυναίκες), οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ θα πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
Επίσης θα πρέπει να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου, καθώς και ανάστημα τουλάχιστον 1,70 χωρίς υποδήματα.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης και να μην υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Δεν πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Με την προκήρυξη
θα ορίζονται ως
πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις:

- Η γνώση ξένης γλώσσας.

- Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης.
- Ο υποψήφιος να είναι τέκνο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

- Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου.

- Η κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

- Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Οι υγειονομικές εξετάσεις
και οι αθλητικές διαδικασίες

Οσοι περιληφθούν στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων θα κληθούν να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα.  Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές διαδικασίες.
Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
Οσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, για να κριθεί η καταλληλότητά τους.  Οσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις Αθλητικές Επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης.

Η κατάθεση των  δικαιολογητικών

Οσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων ειδικών φρουρών θα κληθούν να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των προθεσμιών που θα ορίζει η προκήρυξη.
Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα κληθούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι περιλαμβάνονται τα εξής:

Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών- Απολυτηρίου Λυκείου.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης(μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου), στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.ά.

Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται
στα εξής αγωνίσματα:

- Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια). - Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

- Αλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

- Αλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

- Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ. ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).  Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών.

Τα κριτήρια πρόσληψης


Η πρόσληψη των ειδικών φρουρών θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα: - Τον γενικό βαθμό Απολυτηρίου ή πτυχίου λυκείου ή ΤΕΕ (β΄ κύκλου).

- Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως ΕΠΥ στις Ενοπλες Δυνάμεις.

- Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
- Την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού ΙΕΚ έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.

- Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου.

- Αν είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

- Αν είναι γονείς ή τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.

Οι ειδικοί φρουροί που θα προσληφθούν, θα υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση για διάστημα τεσσάρων μηνών, ενώ κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό. Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις αποδοχές του δόκιμου αστυφύλακα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής, λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ