Καριέρα στο Εμπορικό Ναυτικό για 811 σπουδαστές

ContentSegment_14942852W450_H_R0_P0_S1_V1JpgΣε 811 ανέρχονται οι θέσεις των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, από τις παραπάνω θέσεις οι 477 αφορούν την εισαγωγή πλοιάρχων και οι 334 την εισαγωγή μηχανικών.

Οι υποψήφιοι και των δύο Γενικών Κατηγοριών πρέπει να δηλώσουν τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2011.

Οι υποψήφιοι, για να μπορέσουν να καλύψουν μία από τις θέσεις, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου ή ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Α & ΟΜΑΔΑ Β) ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή κάτοχος πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών ναυτικού και ναυτιλιακού τομέα.

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας.

Να μην έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του/της, η οποία θα προσδιορίζεται από το έτος γέννησης, ανεξάρτητα από την ακριβή ημερομηνία.

Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ικανοί σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

Να μην έχουν τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ' υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις των φοιτητών

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι εισαγόμενοι σπουδαστές κατανέμονται ως εξής:

Το 60% του αριθμού των εισακτέων καλύπτεται από υποψήφιους/-ιες αποφοίτους Γενικών Λυκείων και ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β') από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο), ενώ επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών Λυκείων.

Η δεύτερη γενική κατηγορία καλύπτει ποσοστό 40% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψήφιους/-ιες που προέρχονται από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α') των Τομέων: Μηχανολογικού, Οχημάτων, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών. Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α'.

Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/-ες που είναι: α) Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης, β) Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου και γ) Τέκνα πολυτέκνων. Ακόμη, σε ποσοστό 3%, πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας, εισάγονται υποψήφιοι που είναι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Να σημειωθεί ότι, εφόσον οι υποψήφιοι/-ες των παραπάνω κατηγοριών (πολυτέκνων, τριτέκνων κ.λπ.) κάθε Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας υπερβαίνουν σε αριθμό τις θέσεις που προκηρύσσονται γι' αυτούς, τότε οι ενδιαφερόμενοι που απομένουν καταλαμβάνουν με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους βαθμολογική σειρά μεταξύ των λοιπών υποψηφίων της Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας. Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχες κενές θέσεις. Οι κενές θέσεις που τυχόν υπάρχουν σε μια Γενική Κατηγορία ή Υποκατηγορία καλύπτονται από υποψηφίους/-ες της επόμενης Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.

Αίτηση και δικαιολογητικά

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις σχολές πλοιάρχων ή μηχανικών στις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί.

Σημειώνεται πως στις ΑΕΝ μεικτής φοίτησης Ιονίων Νήσων, Κύμης, Οινουσσών, Σύρου, Υδρας και Χίου και Ηπείρου για λόγους ενδιαίτησης οι σπουδάστριες ακολουθούν υποχρεωτικά εξωτερική φοίτηση.

Επιπλέον, απαιτείται γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία θα προκύπτει πως ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση, ενώ για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού αρμόδια είναι η Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου.

Ακόμη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία αποδέχονται ότι, εφόσον τελικά εισαχθεί σε ΑΕΝ, κατά τη διάρκεια του α' διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστούν στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας θα απομακρυνθούν από την ΑΕΝ μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζομένου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής του Ταυτότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ