Προκήρυξη τον Μάιο για 4.000 νέους πυροσβέστες

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

pyrosvestesΕτοιμη είναι η προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και αναμένεται να εκδοθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις αρχές Μαΐου. Στον διαγωνισμό θα μπορούν να πάρουν μέρος πολίτες, εθελοντές αλλά και εποχικοί πυροσβέστες που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, αφού η επιλογή θα γίνει με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων.

Σε περίπου έναν μήνα θα εκδοθεί η προκήρυξη πρόσληψης 4.000 πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στην οποία θα μπορούν να πάρουν μέρος πολίτες, εθελοντές αλλά και εποχικοί πυροσβέστες που έχουν τα απαραίτητα προσόντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη των θέσεων θα γίνει στις αρχές Μαΐου, ενώ οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα εκπνεύσουν στις αρχές Ιουνίου.

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα εκδοθούν μέσα στον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ από 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου θα γίνει η δίμηνη προβλεπόμενη εκπαίδευση για τους επιτυχόντες προκειμένου από την 1η Ιανουαρίου να αναλάβουν υπηρεσία ως πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Υπενθυμίζεται πως ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία (η οποία μπορεί να ανανεώνεται), Ελληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι:

1. Εχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω.

2. Ελληνες πολίτες που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είναι:

α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.

Το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργαστεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες.

Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.

Τριμελής Επιτροπή θα κάνει την επιλογή

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων.

Η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων με βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου. Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη.

Οσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά τον χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Με εξαίρεση τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο αριθμός των ως άνω προσλαμβανομένων κατ' έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων των μόνιμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψή τους έτος. Ο ακριβής αριθμός των προσλαμβανομένων αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

Οι κενούμενες θέσεις εποχικών πυροσβεστών μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως θέσεις Πυροσβεστών με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Aνανέωση θητείας
Η ανανέωση της θητείας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν τη συμπλήρωση της 5ετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.

Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς».

Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών.

Τα 10 κριτήρια και τα μόρια που κρίνουν την πρόσληψη

Την κάλυψη 1.000 θέσεων εργασίας άμεσης προτεραιότητας θα αιτηθεί ο Δήμος Αθηναίων σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση πρόσληψης εποχικού προσωπικού τον Ιούνιο ανάλογα με τις θέσεις που θα εγκρίνει τελικώς η Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση.

Το σύνολο των μορίων προκύπτει από τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθενται μόρια, για κάθε προβλεπόμενο προσόν του υποψηφίου, ως εξής:

α) ένα μόριο στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά,

β) τρία μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

γ) δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας»,

δ) δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας,

ε) τρία μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και πέντε μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄,

στ) δέκα μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984,

ζ) έξι μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,

η) είκοσι πέντε μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη,

θ) δύο μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού,

ι) ένα μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη.

Για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες δεν προσμετράται ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προστίθενται πέντε μόρια αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος λυκείου ή τέσσερα μόρια αν είναι απόφοιτος γυμνασίου ή δύο μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης.

1η Μαΐου στην υπηρεσία οι 5.300 εποχικοί

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος η διαταγή πρόσληψης των περίπου 5.300 συμβασιούχων πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο του 2011 καθώς επίσης και η διαταγή για τις ιατρικές εξετάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ιατρικών βεβαιώσεων διαρκεί έως τις 15 Απριλίου και όπως κάθε χρόνο αρκεί μία βεβαίωση από το ΙΚΑ ή από δημόσιο νοσοκομείο.

Οι συμβασιούχοι πυροσβέστες θα εργαστούν για ένα εξάμηνο από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου.

Προσόντα για δύο κατηγορίες υποψηφίων

Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψήφιους πολίτες αποτελούν ο βαθμός του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως

εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού (άρθρο 30 παρ. 20 ν. 2538/1997, ΦΕΚ 242 Α΄) ή εθελοντή πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος (ν. 1951/1991, ΦΕΚ 84 Α΄) κ.ά. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία των εποχικών πυροσβεστών ισχύουν τα ίδια κριτήρια, πλην του βαθμού του τίτλου σπουδών.

Πρόσθετα προσόντα για όλους τους υποψηφίους αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας».

Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Ολοι οι υποψήφιοι απαιτείται να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 2 του π.δ. 19/2006.

Το ποσοστό των προσλαμβανομένων για καθεμία από τις κατηγορίες των υποψηφίων καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ειδικά για τον φετινό πρώτο διαγωνισμό, το ποσοστό ορίζεται σε 15% των θέσεων για τους πολίτες και 85% των θέσεων για τους εποχικούς πυροσβέστες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ