680 μόνιμοι για έλεγχο και εποπτεία των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση των Αυτοτελών Υπηρεσιών

Επτά αυτοτελείς κρατικές υπηρεσίες που θα εποπτεύουν όλους τους ΟΤΑ (περιφέρειες και δήμους), ελέγχοντας τη νομιμότητα των πράξεών τους και ασκώντας πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων, ιδρύονται και οργανώνονται, όπως προβλέπει σχετικό προεδρικό διάταγμα.
Οι υπηρεσίες εποπτείας των ΟΤΑ, όπως ονομάζονται, θα αποτελούν ανεξάρτητη αρχή και θα έχουν ως επικεφαλής τους ελεγκτές νομιμότητας των ΟΤΑ, οι θέσεις των οποίων έχουν ήδη προκηρυχτεί.  Οι 7 αυτοτελείς υπηρεσίες εποπτείας ΟΤΑ ιδρύονται σε Αττική, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, Ηπειρο και Δυτ. Μακεδονία, Πελοπόννησο, Δυτ. Ελλάδα και Ιόνια νησιά, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.
Τις υπηρεσίες τους θα στελεχώσουν συνολικά 680 υπάλληλοι και το κόστος λειτουργίας προβλέπεται να είναι 14,45 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια η ετήσια δαπάνη θα είναι 12,94 εκατ. ευρώ και θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Οι υπηρεσίες εποπτείας ΟΤΑ χωρίζονται σε διευθύνσεις που ελέγχουν τη νομιμότητα διαφόρων πράξεων και εξετάζουν προσφυγές για φόρους, τέλη, δικαιώματα, πόρους, επιχειρησιακά προγράμματα, συμβάσεις, έργα, μελέτες, απαλλοτριώσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την αγροτική ανάπτυξη κ.λπ.
Η κατανομή των θέσεων
Οι υπηρεσίες θα στελεχωθούν με προσωπικό είτε από μετατάξεις είτε με προσλήψεις νέων στελεχών. Ο οργανισμός προβλέπει τις παρακάτω μόνιμες θέσεις:
1. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Αττικής συνολικά 120 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
2. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας συνολικά 100 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
3. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας συνολικά 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
4. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων συνολικά 100 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
5. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου συνολικά 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
6. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κρήτης συνολικά 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
7. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης συνολικά 120 θέσεις μόνιμου προσωπικού.


«Ανοιχτές» οι θέσεις σε μετατάξεις
Στις θέσεις αυτές μπορούν να μεταταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 239 του «Καλλικράτη»:
1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων των υπηρεσιών των κρατικών περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες δεν απονέμονται στις περιφέρειες της οικείας χωρικής αρμοδιότητας, είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα είτε μεμονωμένως, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη μετάταξή του στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
2. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων που διαθέτουν είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.  Επίσης μπορεί να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην εν λόγω Υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οικονομικών επιστημών, πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών.  Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία θέλει να υπηρετήσει. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα.
3. Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.  Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.
4. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Δεν επιτρέπεται να μετατεθούν περισσότεροι από τριάντα (30) υπάλληλοι.
5. Το προσωπικό που μετατάσσεται από τις κρατικές περιφέρειες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού λογίζεται από 1.1.2011 ως προσωπικό του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
6. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών μέχρι την πλήρη εξίσωσή τους με τις αποδοχές της νέας θέσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ