536 ωρομίσθιοι σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία

HTML clipboard Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρώτες προκηρύξεις πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού από τους φορείς του υπουργείου Πολιτισμού - Τουρισμού, έπειτα από παλινωδίες της πολιτικής ηγεσίας και δύο ανακλήσεις του διαγωνισμού λόγω παρατυπιών με τη διαδικασία επιλογής των επιτυχόντων.

Ηδη έχουν προκηρυχθεί 536 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων σε εφορείες και μουσεία. Για τις 536 θέσεις έχουν καθοριστεί και προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων.

Το υπουργείο θα προσλάβει συνολικά 2.584 υπαλλήλους ως έκτακτο επιστημονικό, τεχνικό, αλλά και βοηθητικό προσωπικό, που θα καλύψουν τα κενά σε οργανικές θέσεις σε εφορείες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης της χώρας. Η διάρκεια της απασχόλησης του ωρομίσθιου αυτού προσωπικού θα είναι για χρονικό διάστημα που θα ξεκινάει από τις 495 ώρες και δεν θα υπερβαίνει τις 990 ώρες, με έναρξη μετά την 1η Μαρτίου 2010. Η απασχόληση θα είναι ανάλογα πενθήμερη ή εξαήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 37,5 ώρες την εβδομάδα.

Η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του Ν. 2190/1994, δηλαδή οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότερα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α, β, γ κ.ο.κ.).

Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία).

Ειδικότητες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 810 προσλήψεις αφορούν επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των αρχαιολογικών έργων, ανασκαφών και αναστηλώσεων, στις ειδικότητες ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικών, ΤΕ/ΔΕ Γραφιστών, τους Συντηρητές και τους Μηχανικούς με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων.

Για τις θέσεις αυτές απαιτούνται απόλυτα εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, ενώ το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιου προσωπικού) για 1.390 ώρες.

Οι υπόλοιπες 1.774 προσλήψεις αφορούν προσωπικό στις ειδικότητες ΔΕ/ΥΕ Κλητήρων, ΔΕ/ΥΕ Καθαριστριών, ΥΕ Εργατών και ΔΕ/ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων κ.ά. των οποίων η πρόσληψη θα γίνει με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιου προσωπικού) για 660 ώρες, δηλαδή μόνο για 4 μήνες, μεταβατικά, εν όψει της εφαρμογής του νέου συστήματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Από τον Μάιο οι θέσεις αυτές θα προκηρυχθούν μέσω των νέων διαδικασιών του ΑΣΕΠ για τις συμβάσεις έργου.

Τα προσόντα

Τα προσόντα για τις πέντε πιο δημοφιλείς ειδικότητες της προκήρυξης είναι τα ακόλουθα:

 

Πολιτικός Μηχανικός: Πτυχίο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Φύλακες Ημέρας Εργοταξίου: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ή πτυχίου: Α ή Β κύκλου σπουδών τεχνικού / επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριου τίτλου λυκείου. Επίσης μέτρια γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικά.

Αρχαιολόγος: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συντηρητής: Το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Εργατοτεχνίτες Υ.Ε.: Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου). ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970.

Δικαιολογητικά υποψηφίωνΠροκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

 

Εφόσον πρόκειται για πτυχίο εξωτερικού, πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά και επικυρωμένο από δικηγόρο και να συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως προς την ισοτιμία του.

 

-Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

-Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου / Κοινότητας για τη δημοτικότητα.

-Πιστοποιητικό για τη μόνιμη κατοικία.

-Βεβαίωση ΑΣΠΕ (για το κριτήριο της πολυτεκνίας).

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

-Υπεύθυνη Δήλωση.

Συμμετοχή και κατάταξη στους διαγωνισμούςΣύμφωνα με τα νέα

 

κριτήρια που όρισε το υπουργείο  για τις προσλήψεις των ωρομίσθιων, οι υποψήφιοι πρέπει:

 

α) Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ε) Να μην έχουν συμπληρώσει συνολικά 24 μήνες υπηρεσίας στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004).

 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α, β, γ κ.ο.κ.).

Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού θα επιλεγούν με τα κριτήρια του Ν. 2190/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13 Απρίλιος 2018, 12.56
power-of-love------------instagram-Το κοινό τους θέλει μαζί! Η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Power of love, γι'αυτό και η ανάρτηση...
13 Απρίλιος 2018, 12.50
---------7--------pics Η θάλασσα ξέβρασε τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 9 μέτρα. Οι νέες εικόνες από το Ακρωτήρι κάνουν το γύρο του...
13 Απρίλιος 2018, 12.47
--15------------21- Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία που συγκλόνισε πανελλήνιο, όταν 21 16χρονοι μαθητές, από το Μακροχώρι Ημαθίας, άφησαν την...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ